.

ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται, νοούνται ως:

1) «συπεμφωνημένα δρομολόγια» και «καθορισμένες διαδρομές», η διεθνής αεροπορική μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 2 (Δικαιώματα μεταφοράς) και το παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας

2) «συμφωνία», η παρούσα συμφωνία, τα παραρτήματα της και οι τυχόν τροποποιήσεις της·

3) «αεροπορική μεταφορά», η μεταφορά με αεροσκάφος επιβατών, αποσκευών, φορτίου, και ταχυδρομείου, χωριστά ή σε συνδυασμό, που πραγματοποιείται επ' αμοιβή ή επί μισθώσει, η οποία, για την αποφυγή αμφιβολιών, περιλαμβάνει προγραμματισμένα και μη αεροπορικά δρομολόγια (ναυλωμένα), και δρομολόγια αποκλειστικής μεταφοράς φορτίου·

4) «συμφωνία σύνδεσης», η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, η οποία έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Νοεμβρίου 1997·

5) «ιθαγένεια», το γεγονός ότι ο αερομεταφορέας πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν θέματα, όπως η κυριότητα, ο ουσιαστικός έλεγχος και ο κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας του·

6) «αρμόδιες αρχές», οι δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις διοικητικές λειτουργίες με βάση την παρούσα συμφωνία

7) «συμβαλλόμενα μέρη», αφενός, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ανάλογα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, και, αφετέρου, η Ιορδανία·

8) «σύμβαση», η σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που άνοιξε προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944, και περιλαμβάνει:

α) κάθε τροποποίηση που έχει τεθεί σε ισχύ βάσει του άρθρου 94 στοιχείο α) της σύμβασης και έχει κυρωθεί τόσο από την Ιορδανία όσο και από κράτος μέλος ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

β) κάθε παράρτημα ή τυχόν τροποποίηση του που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 90 της σύμβασης, εφόσον το εν λόγω παράρτημα ή η τροποποίηση του ισχύει τόσο στην Ιορδανία όσο και σε κράτος μέλος ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση·

9) «επάρκεια», το γεγονός ότι ένας αερομεταφορέας είναι ικανός να εκτελεί διεθνή αεροπορικά δρομολόγια, ήτοι, ότι διαθέτει ικανοποιητική χρηματοοικονομική ικανότητα και επαρκή διαχειριστική εμπειρογνωμοσύνη και ότι είναι διατεθειμένος να συμμορφώνεται προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που διέπουν την εκτέλεση αυτών των δρομολογίων

10) «χώρα ΚΕΑΧ», οποιαδήποτε χώρα μέρος της πολυμερούς συμφωνίας για την εγκαθίδρυση κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου (τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δημοκρατία της Αλβανίας, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Δημοκρατία της Κροατίας, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Δημοκρατία της Ισλανδίας, η Δημοκρατία του Μαυροβουνίου, το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Δημοκρατία της Σερβίας και το Κοσσυφοπέδιο με βάση το Ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών)·

11) «ευρωμεσογειακή χώρα», κάθε χώρα της Μεσογείου που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ήτοι, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιορδανία, το Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη, η Συρία και η Τουρκία)·

12) «δικαίωμα της πέμπτης ελευθερίας», το δικαίωμα ή το προνόμιο που εκχωρεί κράτος («κράτος δικαιοπάροχος») στους αερομεταφορείς άλλου κράτους («κράτος δικαιοδόχος»), να προσφέρει διεθνή αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ του εδάφους του εκχωρούντος κράτους και του εδάφους τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δρομολόγια εκκινούν ή καταλήγουν στο έδαφος του δικαιούχου κράτους· ·

13) «διεθνής αεροπορική μεταφορά», η αεροπορική μεταφορά που εκτελείται μέσω του εναερίου χώρου υπεράνω της επικράτειας τουλάχιστον δύο κρατών ·

14) «υπήκοος», κάθε πρόσωπο ή οντότητα ιορδανικής υπηκοότητας, για το ιορδανικό μέρος, ή υπηκοότητας κράτους μέλους, για το ευρωπαϊκό μέρος, εφόσον, στην περίπτωση νομικής οντότητας, είναι ανά πάσα στιγμή υπό τον πραγματικό έλεγχο, είτε απευθείας είτε με κατά πλειοψηφία συμμετοχή, προσώπων ή οντοτήτων ιορδανικής υπηκοότητας, για το ιορδανικό μέρος, ή προσώπων ή οντοτήτων υπηκοότητας κράτους μέλους ή μιας από τις τρίτες χώρες που προσδιορίζονται στο παράρτημα IV, για το ευρωπαϊκό μέρος

15) «άδειες εκμετάλλευσης», για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, οι άδειες εκμετάλλευσης και άλλα σχετικά έγγραφα ή πιστοποιητικά που χορηγούνται με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα και κάθε μετέπειτα νομική πράξη και, για την Ιορδανία, οι άδειες εκμετάλλευσης/ πιστοποιητικά/ άδειες τεχνικής φύσεως ή εξαιρέσεις που χορηγούνται με βάση την JCAR Μέρος 119

16) «τιμή»:

- «αεροπορικός ναύλος» που καταβάλλεται στους αερομεταφορείς ή τους πράκτορες τους για την αεροπορική μεταφορά επιβατών και αποσκευών και τυχόν όροι υπό τους οποίους ισχύουν οι εν λόγω τιμές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των όρων που παρέχονται στα πρακτορεία και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες·και

- «αεροπορικό κόμιστρο» που καταβάλλεται για τη μεταφορά φορτίου, καθώς και οι όροι με τους οποίους ισχύουν οι τιμές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των όρων που παρέχονται στα πρακτορεία και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες.

Ο παρών ορισμός καλύπτει, κατά περίπτωση, την επίγεια μεταφορά που συνδέεται με τη διεθνή αεροπορική μεταφορά και τους όρους υπό οποίους εφαρμόζονται.

17) «κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας», η έδρα ή τα κεντρικά γραφεία αερομεταφορέα στο συμβαλλόμενο μέρος, στο οποίο ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος του αερομεταφορέα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συνεχούς πτητικής ικανότητας·

18) «υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας», κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται στους αερομεταφορείς για να εξασφαλίζουν σε συγκεκριμένη διαδρομή την ελάχιστη παροχή προγραμματισμένων δρομολογίων που πληρούν καθορισμένα πρότυπα συνέχειας, κανονικότητας, τιμολόγησης και ελάχιστης χωρητικότητας, την οποία οι αερομεταφορείς δεν επρόκειτο άλλως να αναλάβουν με βάση αποκλειστικά το εμπορικό συμφέρον τους. Οι αερομεταφορείς δύνανται να αποζημιώνονται από το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

19) «SES AR», η τεχνική εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η οποία προσφέρει συντονισμένη και συγχρονισμένη έρευνα, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας νέας γενεάς·

20) «επιδότηση», κάθε οικονομική συνεισφορά που χορηγείται από τις αρχές ή από περιφερειακό ή άλλο δημόσιο οργανισμό, π,χ. όταν:

α) η πρακτική ενός κυβερνητικού ή περιφερειακού φορέα ή άλλου δημόσιου οργανισμού ενέχει άμεση μεταφορά κονδυλίων, όπως επιχορηγήσεις, δάνεια ή μεταφορά κεφαλαίου, πιθανή άμεση μεταφορά κονδυλίων προς την εταιρία, ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως εγγυήσεις δανείων, μεταφορές κεφαλαίου, κυριότητα, πτωχευτική προστασία ή ασφάλιση

β) δεν καταβάλλονται ή δεν εισπράττονται έσοδα κυβερνητικού ή περιφερειακού φορέα ή άλλου δημόσιου οργανισμού που κανονικά οφείλονταν

γ) κυβερνητικός ή περιφερειακός φορέας ή άλλος δημόσιος οργανισμός παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες πέραν των γενικών υποδομών, ή αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες ή

δ) κυβερνητικός ή περιφερειακός φορέας ή άλλος δημόσιος οργανισμός προβαίνει σε πληρωμές σε χρηματοδοτικό μηχανισμό ή αναθέτει ή υποδεικνύει σε ιδιωτικό φορέα να διενεργήσει μια ή περισσότερες από τις πράξεις του τύπου που αναφέρονται στο α), β) και γ), οι οποίες κανονικά αναλαμβάνονται σε κυβερνητικό επίπεδο και, ουσιαστικά, δεν διαφέρουν πραγματικά από πρακτικές που ακολουθούνται από αρχές του Δημοσίου και εφόσον με τον τρόπο αυτόν παρέχονται οφέλη.

21) «επικράτεια», για την Ιορδανία, τα χερσαία εδάφη (ηπειρωτικά και νησιωτικά), τα εσωτερικά ύδατα και τα χωρικά ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της, και, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χερσαία εδάφη (ηπειρωτικά και νησιωτικά), τα εσωτερικά ύδατα και τα χωρικά ύδατα στα οποία ισχύει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους όρους που καθορίζει η εν λόγω Συνθήκη και κάθε τυχόν διάδοχο θεσμικό μέσο. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ νοείται με την επιφύλαξη των αντίστοιχων νομικών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη διαφορά τους ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους στο οποίο ευρίσκεται ο αερολιμένας, καθώς και της συνεχιζόμενης αναστολής εφαρμογής στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ των αεροπορικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υφίστανται μεταξύ κρατών μελών στις 18 Σεπτεμβρίου 2006, σύμφωνα με την Υπουργική Δήλωση για τον αερολιμένα του Γιβραλτάρ που συμφωνήθηκε στην Κόρδοβα στις 18 Σεπτεμβρίου 2006·και

22) «τέλος χρήστη», το τέλος που επιβάλλεται στους αερομεταφορείς για την παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών αερολιμένα, περιβάλλοντος του αερολιμένα, αεροναυτιλίας ή ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων συναφών υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, και το οποίο κατά περίπτωση αντιπροσωπεύει το περιβαλλοντικό κόστος των εκπομπών θορύβου.