.

ΑΡΘΡΟ 3
Άδεια εκμετάλλευσης

1. Οι αρμόδιες αρχές συμβαλλομένου μέρους, μόλις λαμβάνουν από αερομεταφορέα ενός εκ των συμβαλλομένων μερών, αίτηση άδειας εκμετάλλευσης, χορηγούν τις ενδεδειγμένες εγκρίσεις με ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, με την προϋπόθεση ότι:

α) για αερομεταφορέα της Ιορδανίας:

- ο αερομεταφορέας έχει τον κύριο τόπο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην Ιορδανία και έχει λάβει άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με το δίκαιο του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας·

- τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα ασκεί και διατηρεί το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας και

- ο αερομεταφορέας ανήκει, απευθείας ή με κατά πλειοψηφία συμμετοχή, και ελέγχεται ουσιαστικά από την Ιορδανία ή/και υπηκόους της

β) για αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- ο αερομεταφορέας έχει τον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του στο έδαφος κράτους μέλους δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτοχος έγκυρης άδειας εκμετάλλευσης- και

- τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα ασκεί και διατηρεί το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του πιστοποιητικού αερομεταφορέα και η αρμόδια αεροναυτική αρχή είναι σαφώς προσδιορισμένη

- ο αερομεταφορέας ανήκει, απευθείας ή με κατά πλειοψηφία συμμετοχή, σε κράτη μέλη ή/και υπηκόους τους, ή σε άλλα κράτη προσδιοριζόμενα στο παράρτημα IV, ή/και σε υπηκόους αυτών των άλλων κρατών

γ) ο αερομεταφορέας πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζει συνήθως η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση διεθνών αερομεταφορών και

δ) τηρούνται και επιβάλλονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 13 (Ασφάλεια πτήσεων) και στο άρθρο 14 (Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες) της παρούσας συμφωνίας.