.

ΑΡΘΡΟ 4
Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός αδείας

1. Οι αρμόδιες αρχές οιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών μπορούν να απορρίπτουν, να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να-περιορίζουν τις άδειες εκμετάλλευσης ή να αναστέλλουν ή να περιορίζουν με άλλο τρόπο τις πτήσεις αερομεταφορέα του άλλου συμβαλλομένου μέρους, εφόσον:

α) για αερομεταφορέα της Ιορδανίας:

- ο αερομεταφορέας δεν έχει τον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του στην Ιορδανία και δεν είναι κάτοχος έγκυρου πιστοποιητικού σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ιορδανίας·
- τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα δεν ασκεί και δεν διατηρεί η Ιορδανία ή
- ο αερομεταφορέας δεν ανήκει, απευθείας ή με κατά πλειοψηφία συμμετοχή, ούτε ελέγχεται ουσιαστικά από την Ιορδανία ή/και υπηκόους της·

β) για αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- ο αερομεταφορέας δεν έχει τον κύριο τόπο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή την έδρα του, εφόσον έχει, στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή δεν έχει λάβει άδεια εκμετάλλευσης με βάση το ενωσιακό δίκαιο

- τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα δεν ασκεί και δεν διατηρεί το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του πιστοποιητικού αερομεταφορέα και η αρμόδια αεροναυτική αρχή δεν είναι σαφώς προσδιορισμένη ή

- ο αερομεταφορέας δεν ανήκει και δεν είναι ελέγχεται ουσιαστικά, απευθείας ή με κατά πλειοψηφία συμμετοχή, από κράτη μέλη ή/και υπηκόους τους, ή άλλα κράτη προσδιοριζόμενα στο παράρτημα IV ή/και υπηκόους αυτών των άλλων κρατών μελών

γ) ο αερομεταφορέας παρέλειψε να συμμορφωθεί προς τους νόμους και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Συμμόρφωση προς νόμους και κανονισμούς) της παρούσας συμφωνίας ή

δ) δεν διατηρούνται σε ισχύ ούτε εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 13 (Ασφάλεια πτήσεων) και στο άρθρο 14 (Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες) της παρούσας συμφωνίας.

2. Τα δικαιώματα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο σχετικά με την απόρριψη, την ανάκληση, την αναστολή ή τον περιορισμό άδειας εκμετάλλευσης ή άδειας τεχνικής φύσεως αερομεταφορέα συμβαλλομένου μέρους, ασκούνται μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 (Μέτρα διασφάλισης) της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν είναι απαραίτητη η άμεση ανάληψη δράσης προκειμένου να μην συνεχισθεί η μη συμμόρφωση προς τα στοιχεία γ) ή δ) της παραγράφου 1. Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών είναι κατάλληλη, αναλογική και περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους και τη διάρκεια τους. Απευθύνονται αποκλειστικά στον ή στους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς και με την επιφύλαξη του δικαιώματος οιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών να αναλάβει δράση με βάση το άρθρο 22 (Επίλυση διαφορών και διαιτησία).

3. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ασκεί τα δικαιώματα που διαθέτει δυνάμει του παρόντος άρθρου για να απορρίψει, να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει άδεια εκμετάλλευσης ή άδεια τεχνικής φύσεως σε οιοδήποτε αερομεταφορέα συμβαλλομένου μέρους, επειδή ο αερομεταφορέας δεν ανήκει, κατά πλειοψηφία ή δεν ελέγχεται ουσιαστικά, από άλλη ευρωμεσογειακή χώρα ή υπηκόους της, με την προϋπόθεση ότι η εν ευρωμεσογειακή χώρα είναι συμβαλλόμενο μέρος παρεμφερούς ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών και παρέχει αμοιβαία μεταχείριση.