.

ΑΡΘΡΟ 4α
Αμοιβαία αναγνώριση κανονιστικών διαπιστώσεων όσον αφορά την επάρκεια και την ιθαγένεια αεροπορικής εταιρείας

1. Μόλις λάβουν αίτηση χορήγησης αδείας από αερομεταφορέα συμβαλλομένου μέρους, οι αρμόδιες αρχές του άλλου συμβαλλομένου μέρους αναγνωρίζουν κάθε διαπίστωση επάρκειας ή/και ιθαγένειας των αρμοδίων αρχών του πρώτου συμβαλλομένου μέρους για αερομεταφορέα, ως εάν η εν λόγω απόφαση να είχε ληφθεί από τις δικές τους αρμόδιες αρχές, και δεν προβαίνουν σε περαιτέρω έρευνα του θέματος, με την εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 κατωτέρω.

2. Εάν, μετά την παραλαβή αίτησης χορήγησης άδειας από αερομεταφορέα, ή μετά τη χορήγηση της εν λόγω αδείας, οι αρμόδιες αρχές του συμβαλλομένου μέρους που παρέλαβε την αίτηση έχουν συγκεκριμένους λόγους να αμφιβάλλουν ότι, παρά τη διαπίστωση των αρμοδίων αρχών του άλλου συμβαλλομένου μέρους, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 3 (Άδεια) της παρούσας συμφωνίας για τη χορήγηση των ενδεδειγμένων αδειών εκμετάλλευσης ή αδειών τεχνικής φύσεως, ενημερώνουν αμέσως τις εν λόγω. αρχές, αιτιολογώντας δεόντως τις ανησυχίες τους. Στην περίπτωση αυτή, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητεί διαβουλεύσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων αρμοδίων αρχών, ή/και μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τις συγκεκριμένες ανησυχίες, τα αιτήματα δε αυτά πρέπει να ικανοποιούνται το συντομότερο δυνατόν. Εάν το θέμα δεν επιλυθεί, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην κοινή επιτροπή που συστήνεται βάσει του άρθρου 21 (Κοινή επιτροπή) της παρούσας συμφωνίας.

3. Το παρόν άρθρο δεν καλύπτει την αναγνώριση διαπιστώσεων σχετικά με:

- τα πιστοποιητικά ή τις άδειες ασφάλειας πτήσεων,

- τις διατάξεις για την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, ή

- την ασφαλιστική κάλυψη.