.

ΑΡΘΡΟ 9
Τελωνειακοί δασμοί και φορολογία

1. Κατά την άφιξη του στο έδαφος συμβαλλομένου μέρους, το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές από τις αεροπορικές εταιρείες του άλλου συμβαλλομένου μέρους, ο συνήθης εξοπλισμός του, ο εξοπλισμός εδάφους, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τα αναλώσιμα τεχνικά εφόδια, τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων), οι προμήθειες του αεροσκάφους (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, τα τρόφιμα, τα αφεψήματα και τα οινοπνευματώδη ποτά, ο καπνός και άλλα προϊόντα προς πώληση στους επιβάτες ή προς χρήση από αυτούς σε περιορισμένες ποσότητες κατά τη διάρκεια της πτήσης), και άλλα είδη, τα οποία διατίθενται ή χρησιμοποιούνται μόνον κατά τη λειτουργία ή την εξυπηρέτηση αεροσκάφους διεθνών αεροπορικών μεταφορών, απαλλάσσονται, στη βάση της αμοιβαιότητας, όλων των περιορισμών εισαγωγής, των φόρων περιουσίας και των έκτακτων φόρων κεφαλαίου, των δασμών, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και παρεμφερών τελών και επιβαρύνσεων που α) επιβάλλονται από τις εθνικέ ,ή τοπικές αρχές ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, και β) δεν βασίζονται στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω εξοπλισμός και τα εφόδια αυτά παραμένουν εντός του αεροσκάφους.

2. Απαλλάσσονται επίσης, στη βάση της αμοιβαιότητας, των φόρων, εισφορών, δασμών, τελών και επιβαρύνσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των επιβαρύνσεων που συνδέονται με το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας:

α) τα εφόδια αεροσκαφών που εισάγονται ή παρέχονται στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους και τοποθετούνται εντός του αεροσκάφους, σε περιορισμένες ποσότητες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μετά την αναχώρηση αεροσκάφους αερομεταφορέα του άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές, ακόμη και . όταν τα εν λόγω εφόδια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τμήμα της πτήσης άνω της συγκεκριμένης επικράτειας

β) ο εξοπλισμός εδάφους και τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων) που εισάγονται στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους για την εξυπηρέτηση, τη συντήρηση ή την επισκευή αεροσκάφους αεροπορικής εταιρείας του άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές

γ) τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα αναλώσιμα τεχνικά εφόδια που εισάγονται ή παρέχονται στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφος αεροπορικής εταιρείας του άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές, ακόμη και όταν οι εν λόγω προμήθειες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τμήμα της πτήσης άνω της συγκεκριμένης επικράτειας

δ) το έντυπο υλικό που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία κάθε συμβαλλομένου μέρους, το οποίο εισάγεται ή παρέχεται στην επικράτεια συμβαλλομένου μέρους και φορτώνεται στο αεροσκάφος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μετά την αναχώρηση αεροσκάφους αερομεταφορέα του άλλου συμβαλλομένου μέρους, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνείς αερομεταφορές, ακόμη και όταν το εν λόγω έντυπο υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε τμήμα της πτήσης άνω της συγκεκριμένης επικράτειας, και

ε) ο εξοπλισμός ασφάλειας πτήσης και ασφάλειας από έκνομες ενέργειες που χρησιμοποιείται σε αερολιμένες ή τερματικούς σταθμούς φορτίου,

3. Παρά τυχόν αντίθετες διατάξεις, καμιά διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος να επιβάλλει σε ισότιμη βάση φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις στα καύσιμα που παρέχονται στην επικράτεια του για την τροφοδοσία αεροσκάφους αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις μεταξύ δύο σημείων της επικράτειας του.

4. Ο εξοπλισμός και τα εφόδια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται, ενδεχομένως, να τελούν υπό την. επίβλεψη ή τον έλεγχο τον αρμόδιων αρχών.

5. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης σε περίπτωση που οι αεροπορικές εταιρείες συμβαλλομένου μέρους έχουν συμβληθεί με άλλη αεροπορική εταιρεία, η οποία τυγχάνει των απαλλαγών αυτών από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, για τον δανεισμό ή τη μεταφορά στο έδαφος του άλλου συμβαλλομένου μέρους των ειδών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

6. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει εκάτερο των συμβαλλομένων μερών να επιβάλλει φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις για τα είδη που πωλούνται στους επιβάτες όχι όμως για την κατανάλωση τους εντός του αεροσκάφους, σε τμήμα του αεροπορικού δρομολογίου μεταξύ δύο σημείων εντός της επικράτειας του, στην οποία επιτρέπεται η επιβίβαση και η αποβίβαση.

7. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζουν το καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με εξαίρεση τον φόρο επί του κύκλου εργασιών κατά την εισαγωγή. Οι διατάξεις των αντίστοιχων συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ κράτους μέλους και της Ιορδανίας για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης εισοδήματος και κεφαλαίου δεν επηρεάζονται από την παρούσα συμφωνία.