.

ΑΡΘΡΟ 5
Επενδύσεις

1. Η Ιορδανία προβαίνει σε ρυθμίσεις ώστε να επιτρέψει την κατά πλειοψηφία κυριότητα ή/και τον πραγματικό έλεγχο αερομεταφορέων της Ιορδανίας από κράτη μέλη ή υπηκόους τους.

2. Μόλις η κοινή επιτροπή εξακριβώσει σύμφωνα με το άρθρο 21 σημείο 10 (Κοινή επιτροπή) ότι υφίστανται αμοιβαίες ρυθμίσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπουν την κατά πλειοψηφία κυριότητα ή/και τον πραγματικό έλεγχο αερομεταφορέων της Ιορδανίας, από κράτη μέλη ή υπηκόους τους, ή αερομεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ιορδανία ή υπηκόους της.

3. Ειδικά επενδυτικά έργα βάσει του παρόντος άρθρου εγκρίνονται δυνάμει προκαταρκτικής απόφασης της κοινής επιτροπής που συστήνεται με βάση την παρούσα συμφωνία. Η απόφαση αυτή προσδιορίζει ενδεχομένως τους όρους που συνδέονται με την εκτέλεση των συμπεφωνημένων με βάση την παρούσα συμφωνία δρομολογίων και με την εκτέλεση των δρομολογίων μεταξύ τρίτων χωρών και των συμβαλλομένων μερών. Οι διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 9 (Κοινή επιτροπή) της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται σε αυτόν τον τύπο απόφασης.