.

ΑΡΘΡΟ 7
Ανταγωνιστικό περιβάλλον

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν την εφαρμογή των αρχών του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου IV της συμφωνίας σύνδεσης στην παρούσα συμφωνία.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι κοινός στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν θεμιτές και ίσες ευκαιρίες για τους αερομεταφορείς αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών να εκτελούν τα συμφωνημένα δρομολόγια. Για να επιτύχουν τον στόχο αυτό, απαιτείται θεμιτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για την εκτέλεση των αεροπορικών μεταφορών. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αερομεταφορείς είναι περισσότερο πιθανό να ακολουθήσουν πρακτικές θεμιτού ανταγωνισμού όταν δραστηριοποιούνται σε πλήρως εμπορική βάση και δεν επιδοτούνται.

3. Όταν συμβαλλόμενο μέρος κρίνει απαραίτητη την παροχή δημόσιας επιδότησης σε αερομεταφορέα που λειτουργεί βάσει της παρούσας συμφωνίας για να επιτύχει έννομο στόχο, μεριμνά ώστε η εν λόγω επιδότηση να είναι ανάλογη του στόχου, διαφανής και μελετημένη ώστε να ελαχιστοποιείται, στο μέτρο του εφικτού, η αρνητική της επίπτωση στους αερομεταφορείς του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να χορηγήσει επιδότηση, ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την πρόθεση του και διασφαλίζει ότι η εν λόγω επιδότηση ανταποκρίνεται στα κριτήρια της παρούσας συμφωνίας.

4. Εάν συμβαλλόμενο μέρος διαπιστώσει ότι, στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους, υφίστανται όροι, ιδίως λόγω επιδότησης, οι οποίοι δεν συμφωνούν προς τα κριτήρια της παραγράφου 3, και οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, μπορεί να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Επιπλέον, μπορεί να ζητεί τη σύγκλιση της κοινής επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 (Κοινή επιτροπή) της παρούσας συμφωνίας. Οι διαβουλεύσεις αυτές αρχίζουν εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Όταν μια διαφορά δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί από την κοινή επιτροπή, τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα αντίστοιχα μέτρα τους κατά των επιδοτήσεων.

5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δράσεις είναι κατάλληλες, αναλογικές και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια τους. Προορίζονται αποκλειστικά για τον ή τους αερομεταφορείς που λαμβάνουν επιδότηση ή επωφελούνται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και δεν θίγουν το δικαίωμα οιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών να λαμβάνει μέτρα δυνάμει του άρθρου 23 (Μέτρα διασφάλισης) της παρούσας συμφωνίας.

6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, μετά από κοινοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, να απευθύνεται σε αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων σε κρατικό, επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο, για να συζητήσει θέματα που αφορούν το παρόν άρθρο,

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των νόμων και των κανονισμών των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις επικράτειες των συμβαλλομένων μερών.