.

ΑΡΘΡΟ 8
Εμπορικές ευκαιρίες Εκπρόσωποι αερομεταφορέων

1. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δικαιούνται να εγκαθιστούν γραφεία στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους για την προώθηση και την πώληση αεροπορικών μεταφορών και συναφών δραστηριοτήτων.

2. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δικαιούνται, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του άλλου συμβαλλομένου μέρους που αφορούν την είσοδο, την παραμονή και την απασχόληση, να μεταθέτουν και να διατηρούν, στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό πωλήσεων, τεχνικό και επιχειρησιακό προσωπικό και άλλου είδους ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την παροχή αεροπορικών μεταφορών.

Επίγεια εξυπηρέτηση

3. α) Με την επιφύλαξη του στοιχείου β) κατωτέρω, κάθε αερομεταφορέας, όσον αφορά την επίγεια εξυπηρέτηση στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους :

i) έχει το δικαίωμα να εκτελεί ο ίδιος την επίγεια εξυπηρέτηση («αυτοεξυπηρέτηση») ή, κατ' επιλογήν του,

ii) έχει το δικαίωμα να επιλέγει μεταξύ των ανταγωνιστών παροχών που προσφέρουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, επίγεια εξυπηρέτηση, εφόσον οι εν λόγω πάροχοι έχουν πρόσβαση στην αγορά σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κάθε συμβαλλομένου μέρους και εφόσον οι πάροχοι αυτοί είναι παρόντες στην αγορά.

β) Για τις ακόλουθες κατηγορίες επίγειας εξυπηρέτησης, ήτοι διακίνηση αποσκευών, υπηρεσίες στο διάδρομο, εφοδιασμός σε καύσιμα και λιπαντικά, διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου, όσον αφορά την υλική διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ αεροσταθμού και αεροσκάφους, τα δικαιώματα που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία i) και ίί) υπόκεινται μόνον σε υλικούς ή επιχειρησιακούς περιορισμούς σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου - μέρους. Εφόσον., εξαιτίας των περιορισμών αυτών, αποκλείεται η αυτοεξυπηρέτηση και δεν υφίσταται πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, όλες αυτές οι υπηρεσίες διατίθενται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους αερομεταφορείς· οι τιμές των υπηρεσιών αυτών δεν υπερβαίνουν το πλήρες κόστος τους, συμπεριλαμβανομένου . κάποιου εύλογου κέρδους, μετά την απόσβεση.

Πωλήσεις, τοπικά έξοδα και μεταφορά κεφαλαίων

4. Κάθε αερομεταφορέας συμβαλλομένου μέρους δύναται να προβαίνει στην πώληση αερομεταφορών στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους, απευθείας ή/και κατά την κρίση του, μέσω των πρακτόρων του, άλλων μεσαζόντων που έχει ορίσει ο αερομεταφορέας ή του διαδικτύου. Κάθε αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να πωλεί τέτοιου είδους μεταφορές και οιοδήποτε πρόσωπο είναι ελεύθερο να αγοράζει τις μεταφορές αυτές στο νόμισμα της εν λόγω επικράτειας ή σε ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα.

5. Κάθε αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να μετατρέπει και να εμβάζει από την επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους στη χώρα του και, εξαιρέσει της περίπτωσης που αυτό αντιβαίνει στην εν γένει ισχύουσα νομοθεσία ή κανόνα, στη χώρα ή τις χώρες της επιλογής του, κατόπιν αιτήματος του, τα έσοδα που δημιουργήθηκαν επί τόπου. Η μετατροπή και το έμβασμα εγκρίνονται. αμέσως χωρίς περιορισμούς ή φορολόγηση, στη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές και εμβάσματα την ημερομηνία κατά την οποία ο μεταφορέας υποβάλλει την αρχική αίτηση εμβάσματος.

6. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δύνανται να πληρώνουν τα τοπικά τους έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καυσίμων, στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους στο τοπικό νόμισμα. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους έχουν την ευχέρεια να πληρώνουν τα εν λόγω έξοδα στην επικράτεια του άλλου συμβαλλομένου μέρους σε ελευθέρως μετατρέψιμα νομίσματα σύμφωνα με την τοπική νομισματική νομοθεσία.

Ρυθμίσεις συνεργασίας

7. Κάθε αερομεταφορέας συμβαλλομένου μέρους, κατά την εκμετάλλευση ή την παροχή αερομεταφορών με βάση την παρούσα συμφωνία, δύναται να συνάπτει συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας, όπως συμφωνίες για τη δέσμευση χώρου ή την κοινή εκμετάλλευση πτήσεων, με:

α) οποιονδήποτε αερομεταφορέα ή αερομεταφορείς των συμβαλλομένων μερών, και

β) οποιονδήποτε αερομεταφορέα ή αερομεταφορείς τρίτης χώρας, και

γ) εταιρεία ή εταιρείες επίγειων, χερσαίων ή θαλάσσιων μεταφορών

υπό την προϋπόθεση ότι ι) όλοι οι μετέχοντες σε τέτοιες συμφωνίες έχουν αντίστοιχη άδεια για τη σχετική διαδρομή και ότι π) όλες οι συμφωνίες πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ανταγωνισμού που συνήθως εφαρμόζονται σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Σε ό,τι αφορά την πώληση επιβατικής αεροπορικής μεταφοράς στην οποία ενέχεται πτήση με κοινό κωδικό, ο αγοραστής του εισιτηρίου ενημερώνεται στο σημείο πώλησης, ή, εν πάσει περιπτώσει, πριν από τη' επιβίβαση του, ποιος αερομεταφορέας θα εκτελέσει κάθε τμήμα του δρομολογίου.

8. α) Όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών, οι επιχειρήσεις επίγειας μεταφοράς δεν υπόκεινται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τις αεροπορικές μεταφορές στη βάση και μόνον ότι η συγκεκριμένη επίγεια μεταφορά προσφέρεται από αεροπορική εταιρεία υπό τη δική του επωνυμία. Οι επιχειρήσεις επίγειας μεταφοράς έχουν την ευχέρεια να αποφασίζουν τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας. Οι επιχειρήσεις-επίγειας μεταφοράς, όταν αποφασίζουν τέτοια συμφωνία, δύνανται να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το συμφέρον των καταναλωτών και τους υπάρχοντες τεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς, καθώς και τους περιορισμούς χώρου και χωρητικότητας.

β) Επιπλέον, παρά τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, οι αερομεταφορείς και οι διαμεσολαβούσες εταιρείες μεταφοράς φορτίου των συμβαλλομένων μερών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, χωρίς περιορισμούς, για τη διεθνή αεροπορική μεταφορά, οποιαδήποτε επίγεια μεταφορά φορτίου από ή προς οποιοδήποτε σημείο στις επικράτειες της Ιορδανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς όλους τους αερολιμένες που διαθέτουν τελωνειακές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένου (ων), κατά περίπτωση, του (των) δικαιώματος (άτων) μεταφοράς φορτίου, αποθηκευμένου στα τελωνεία με βάση τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Το φορτίο αυτό, είτε μεταφέρεται με μέσα επίγειας μεταφοράς είτε αεροπορικώς, εισάγεται στις τελωνειακές εγκαταστάσεις του αερολιμένα και υποβάλλεται σε τελωνειακές διατυπώσεις. Οι αερομεταφορείς δύνανται να επιλέγουν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι τη χερσαία μεταφορά ή να συμφωνούν την εν λόγω μεταφορά με άλλες εταιρείες επίγειας μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της επίγειας μεταφοράς που εκτελούν άλλοι αερομεταφορείς και οι μεσάζοντες αεροπορικής μεταφοράς φορτίου. Η συγκεκριμένη διατροπική μεταφορά φορτίου μπορεί να προσφέρεται με ενιαίο κόμιστρο που καλύπτει τον συνδυασμό αεροπορικής και επίγειας μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανώνται οι φορτωτές σε ό,τι αφορά τα δεδομένα της εν λόγω μεταφοράς.

Μίσθωση

9. α) Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δύνανται να παρέχουν τα συμπεφωνημένα δρομολόγια με τη χρήση μισθωμένου αεροσκάφους και πληρώματος οιουδήποτε αερομεταφορέα, ακόμη και τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι .μετέχοντες στις συμφωνίες αυτές πληρούν τους όρους που προβλέπονται με βάση τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που συνήθως εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε παρόμοιες συμφωνίες.

β) Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν απαιτεί από τους αερομεταφορείς που μισθώνουν τον εξοπλισμό τους να έχουν δικαιώματα μεταφοράς με βάση την παρούσα συμφωνία.

γ) Η μίσθωση με το πλήρωμα (πλήρης μίσθωση) από αερομεταφορέα των συμβαλλομένων μερών αεροσκάφους που ανήκει σε αεροπορική εταιρεία τρίτης χώρας, άλλης από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα IV, προκειμένου ο αερομεταφορέας να εκμεταλλευθεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, φέρει έκτακτο χαρακτήρα ή ικανοποιεί προσωρινές ανάγκες. Η πλήρης μίσθωση υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση της αρχής αδειοδότησης του εκμισθωτή αερομεταφορέα και της αρμόδιας αρχής του άλλου συμβαλλομένου μέρους στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το μισθωμένο αεροσκάφος.

Δικαιόχρηση και χρήση σήματος

10. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους δικαιούνται να συνάπτουν συμφωνίες δικαιόχρησης ή χρήσης σήματος με επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, οιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους ή τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι οι αερομεταφορείς έχουν την ανάλογη εξουσιοδότηση και πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζουν τα συμβαλλόμενα μέρη για παρόμοιες συμφωνίες, ιδίως αυτές που αφορούν τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του αερομεταφορέα που εκτελεί το δρομολόγιο.

Κατανομή χρονοθυρίδων στους αερολιμένες

11. Οι χρονοθυρίδες στους αερολιμένες στις επικράτειες των συμβαλλομένων μερών κατανέμονται με ανεξάρτητο, διαφανή και ισότιμο τρόπο. Η μεταχείριση όλων των αερομεταφορέων είναι θεμιτή και ίση. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 (Κοινή επιτροπή), συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της κοινής επιτροπής για την επίλυση οιουδήποτε ζητήματος το οποίο ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.