.

ΑΡΘΡΟ 10
Τέλη χρήσης αερολιμένων και αεροναυτικών υποδομών και υπηρεσιών

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι τα τέλη χρήστη που μπορούν να επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές ή φορείς στις αεροπορικές εταιρείες του άλλου συμβαλλομένου μέρους για τη χρήση υπηρεσιών αεροναυτιλίας και ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των αερολιμένων είναι θεμιτά, εύλογα, ανάλογα του κόστους και χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα τέλη αξιολογούνται για τις αεροπορικές εταιρείες του άλλου συμβαλλομένου μέρους με όρους οι οποίοι δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους προβλεπόμενους για οιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι τα τέλη χρήστη, τα οποία μπορούν, να επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ή φορείς επιβολής των τελών στις αεροπορικές εταιρείες του άλλου συμβαλλομένου μέρους για τη χρήση αερολιμένων, ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και συναφών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, είναι θεμιτά, εύλογα, χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις και δίκαια επιμερισμένα στις διάφορες κατηγορίες των χρηστών. Τα τέλη αυτά δύνανται να αντιπροσωπεύουν, όχι όμως και να υπερβαίνουν, το πλήρες κόστος που επωμίζονται οι αρμόδιες αρχές ή οι φορείς επιβολής των τελών για την παροχή κατάλληλων αερολιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και υπηρεσιών στον εν λόγω αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένα. Τα εν λόγω τέλη μπορούν να περιλαμβάνουν λογικό ποσοστό απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού, μετά την απόσβεση. Οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες-για -τις οποίες επιβάλλονται τέλη παρέχονται σε αποτελεσματική και οικονομική βάση. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω τέλη αξιολογούνται για τους αερομεταφορείς του άλλου συμβαλλομένου μέρους με όρους οι οποίοι δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους προβλεπόμενους για οποιαδήποτε άλλον αερομεταφορέα κατά τον χρόνο αξιολόγησης των τελών.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών ή των φορέων επιβολής τελών στην επικράτεια του και των αερομεταφορέων ή των φορέων εκπροσώπησης τους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, και διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές ή οι φορείς και οι αερομεταφορείς ή οι φορείς εκπροσώπησης τους ανταλλάσσουν τέτοιες πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο, για την ακριβή επανεξέταση του εύλογου χαρακτήρα των τελών, σύμφωνα με τις αρχές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής τελών ενημερώνουν εγκαίρως τους χρήστες, για οιαδήποτε πρόταση αλλαγής των τελών, ώστε οι εν λόγω αρχές να είναι σε θέση να εξετάσουν τις απόψεις που εξέφρασαν οι χρήστες πριν επέλθουν οι αλλαγές.

4. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται, κατά τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 22 (Επίλυση διαφορών και διαιτησία) της παρούσας συμφωνίας, ότι παραβαίνει διάταξη του παρόντος άρθρου, εκτός εάν α) παραλείπει να προβεί σε επανεξέταση του τέλους ή της πρακτικής που αποτελεί το αντικείμενο καταγγελίας από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος· ή β) μετά την εν λόγω επανεξέταση, παραλείπει να προβεί σε όλες τις δυνατές, στο πλαίσιο της εξουσίας του, ενέργειες για τη διόρθωση τέλους ή πρακτικής που δεν συνάδει με το παρόν άρθρο.