.

ΑΡΘΡΟ 11
Καθορισμός των ναύλων

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπουν τον ελεύθερο καθορισμό των ναύλων από τους αερομεταφορείς βάσει ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν απαιτούν την καταχώριση των ναύλων.

3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διεξάγουν συζητήσεις για τους ναύλους που ενδέχεται να είναι άδικοι, παράλογοι, διακριτικοί ή επιδοτούμενοι, χωρίς να περιορίζονται μόνον σε αυτές.