.

ΑΡΘΡΟ 14
Ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία τους περιέχει, τουλάχιστον, τα πρότυπα που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος III της παρούσας συμφωνίας, με βάση τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω.

2. δεδομένου ότι η εγγύηση της ασφάλειας των αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας, των επιβατών και των πληρωμάτων τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση διεθνών αεροπορικών μεταφορών, τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαιώνουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους να μεριμνούν για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και ιδίως τις υποχρεώσεις τους με βάση τη σύμβαση του Σικάγου, τη σύμβαση περί παραβάσεων και ορισμένων άλλων πράξεων που διαπράττονται επί αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στο Τόκιο στις 14 Σεπτεμβρίου 1963, τη σύμβαση για την καταστολή της παράνομης κατάληψης αεροσκαφών, η οποία υπεγράφη στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου 1970, τη σύμβαση για την καταστολή παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, η οποία υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 23 Σεπτεμβρίου 1971 και το πρωτόκολλο για την καταστολή παράνομων πράξεων βίας σε αερολιμένες που εξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική αεροπορία, το οποίο υπεγράφη στο Μόντρεαλ στις 24 Φεβρουαρίου 1988 και τη σύμβαση για τη σήμανση πλαστικών εκρηκτικών με σκοπό τον εντοπισμό τους, η οποία στο-Μόντρεαλ την 1η Μαρτίου 1991, εφόσον αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμμετέχουν στις συμβάσεις αυτές, καθώς και σε άλλες συμβάσεις και πρωτόκολλα που σχετίζονται με την ασφάλεια πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, κατόπιν υποβολής αιτήματος, όλη την αναγκαία αμοιβαία συνδρομή για την αποτροπή ενεργειών παράνομης κατάληψης (αεροπειρατείας) αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας και άλλων παράνομων ενεργειών κατά της ασφάλειας των εν λόγω αεροσκαφών, των επιβατών και των πληρωμάτων τους και των αερολιμένων και των αεροναυτιλιακών εγκαταστάσεων.

4. Στις αμοιβαίες σχέσεις τους, τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και, εφόσον τις εφαρμόζουν, σύμφωνα με. τις ανάλογες συνιστώμενες πρακτικές που έχουν καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και έχουν προσαρτηθεί ως Παραρτήματα στη σύμβαση του Σικάγου, εφόσον οι εν λόγω διατάξεις ασφαλείας εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αμφότερα τα . συμβαλλόμενα μέρη απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των αεροσκαφών του νηολογίου τους, από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχουν τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων τους ή τη μόνιμη έδρα τους στην επικράτεια τους, καθώς και από τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων που ευρίσκονται στην επικράτεια τους, να ενεργούν σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων εντός της επικρατείας του για την προστασία των αεροσκαφών και τον έλεγχο των επιβατών και των χειραποσκευών τους και των μελών των πληρωμάτων και των αποσκευών, καθώς και του φορτίου (συμπεριλαμβανομένων των παραδιδόμενων αποσκευών) και-των αποθηκών των αεροσκαφών, πριν και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή της φόρτωσης και επίσης ότι τα εν λόγω μέτρα είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντιμετωπίζεται η αύξηση των απειλών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι ενδέχεται να απαιτηθεί από τους αερομεταφορείς του να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας από έκνομες ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, οι οποίες απαιτούνται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την είσοδο, την έξοδο και την παραμονή στην επικράτεια αυτού του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ανταποκρίνεται επίσης θετικά σε οποιοδήποτε αίτημα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για τη λήψη ειδικών μέτρων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής. Εξαιρέσει της περίπτωσης έκτακτης ανάγκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει εκ των προτέρων το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για κάθε ειδικό μέτρο ασφάλειας που προτίθεται να λάβει, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές οικονομικές ή επιχειρησιακές επιπτώσεις στα αεροπορικά δρομολόγια που προβλέπονται με βάση την παρούσα συμφωνία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητεί τη σύγκληση της κοινής επιτροπής, προκειμένου να συζητηθούν τα εν λόγω μέτρα ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 (Κοινή επιτροπή) της παρούσας συμφωνίας.

7. Σε περίπτωση συμβάντος ή απειλής συμβάντος παράνομης κατάληψης αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας ή άλλων παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας των επιβατών, του πληρώματος, των αερολιμένων ή των αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοβοηθούνται διευκολύνοντας τις συνεννοήσεις και τη λήψη άλλων κατάλληλων μέτρων με σκοπό να τερματισθεί ταχέως και με ασφάλεια το συμβάν ή η απειλή τέτοιου συμβάντος.

8. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνει εφικτά για να διασφαλίσει ότι αεροσκάφος ευρισκόμενο στο έδαφος της επικράτειας του, το οποίο έχει υποστεί παράνομη κατάληψη ή άλλη έκνομη ενέργεια, και ευρίσκεται στο έδαφος του, εκτός εάν η αναχώρηση του επιβάλλεται από το υπέρτατο καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Οσάκις είναι εφικτό, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται-κατόπιν αμοιβαίων διαβουλεύσεων.

9. Όταν συμβαλλόμενο μέρος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για την ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, μπορεί να ζητεί άμεσες διαβουλεύσεις με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 (Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή, περιορισμός αδείας) της παρούσας συμφωνίας, η μη επίτευξη ικανοποιητικής συμφωνίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής αυτού του αιτήματος συνιστά λόγο για παρακράτηση, ανάκληση, περιορισμό ή επιβολή όρων στην άδεια εκμετάλλευσης ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων του συγκεκριμένου συμβαλλομένου μέρους.

11. Σε περιπτώσεις άμεσης και έκτακτης απειλής, συμβαλλόμενο μέρος δύναται να λαμβάνει τα . κατάλληλα προσωρινά μέτρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας των δέκα πέντε (3 5) ημερών.

12. Τυχόν μέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος- άρθρου, παύουν μόλις το άλλο συμβαλλόμενο μέρος συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.