.

ΑΡΘΡΟ 19
Θέματα κοινωνικού χαρακτήρα

Γα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία τους περιέχει τα πρότυπα αεροπορικών μεταφορών που προβλέπονται στο μέρος Ζ του παραρτήματος III της παρούσας συμφωνίας.