.

ΑΡΘΡΟ 20
Ερμηνεία και επιβολή της εφαρμογής

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία και απέχουν από τη λήψη κάθε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο, στην επικράτεια του, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, και, ιδίως, της νομοθεσίας που περιέχει τα πρότυπα που προβλέπονται στο παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος όλες τις πληροφορίες και τη συνδρομή που απαιτούνται σε περίπτωση ανακρίσεων για πιθανές παραβιάσεις που διεξάγει το συγκεκριμένο άλλο συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με τη συναφή δικαιοδοσία του, όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία.

4. Οσάκις τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν με βάση τις εξουσίες που τους παρέχει η παρούσα συμφωνία σε θέματα που ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και αφορούν τις αρχές ή τις επιχειρήσεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, οι αρμόδιες αρχές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ενημερώνονται πλήρως και τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους πριν να ληφθεί τελική απόφαση.