.

ΑΡΘΡΟ 17
Προστασία του καταναλωτή

Γα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία τους περιέχει, τουλάχιστον, τα πρότυπα αεροπορικών μεταφορών που προβλέπονται στο μέρος Ε του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας.