.

ΑΡΘΡΟ 18
Ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων

Γα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι η νομοθεσία τους περιέχει τα πρότυπα που προβλέπονται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος III της παρούσας συμφωνίας.