.

ΑΡΘΡΟ 23
Μέτρα διασφάλισης

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία.

2. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρήσει ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος παρέλειψε να εκπληρώσει υποχρέωση βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα διασφάλισης περιορίζονται ως προς την έκταση και τη διάρκεια τους στα απολύτως αναγκαία, ώστε να επανορθωθεί η κατάσταση ή να διατηρηθεί η ισορροπία της παρούσας συμφωνίας. Κατά τη λήψη τέτοιων μέτρων, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διαταραχθεί στο ελάχιστο η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

3, Συμβαλλόμενο μέρος το οποίο προτίθεται να λάβει μέτρα διασφάλισης, κοινοποιεί την πρόθεση του στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της κοινής επιτροπής και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

4, Τα συμβαλλόμενα μέρη διενεργούν άμεσα διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής προκειμένου να εξευρεθεί-κοινώς αποδεκτή λύση.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 στοιχείο δ) (Αδειοδότηση), του άρθρου 4 στοιχείο δ) (Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός άδειας) και των άρθρων 13 (Ασφάλεια Πτήσεων) και 14 (Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες) της παρούσας συμφωνίας, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να λαμβάνει μέτρα διασφάλισης πριν από την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν η διαδικασία διαβούλευσης βάσει της παραγράφου 4 έχει ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που προαναφέρθηκε.

6. Το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί στην κοινή επιτροπή, αμελλητί, τα μέτρα που έλαβε και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

7. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται με βάση τους όρους του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται μόλις . το συμβαλλόμενο μέρος που παρέβη την υποχρέωση του συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.