.

ΑΡΘΡΟ 25
Σχέση με άλλες συμφωνίες

1.Οι διατάξεις της παρούσας, συμφωνίας αντικαθιστούν τις σχετικές διατάξεις διμερών συμφωνιών που υπάρχουν μεταξύ' της Ιορδανίας και των κρατών μελών. Ωστόσο, τα υπάρχοντα δικαιώματα κυκλοφορίας, τα οποία απορρέουν από τις εν λόγω διμερείς συμφωνίες και δεν καλύπτονται με βάση την παρούσα συμφωνία, μπορούν να συνεχίσουν να ασκούνται, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ αερομεταφορέων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους εθνικότητας.

2. Παρά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 27 (Καταγγελία), εάν η συμφωνία καταγγελθεί ή παύσει να εφαρμόζεται προσωρινά, το εφαρμοστέο καθεστώς στα αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ των αντίστοιχων επικρατειών των συμβαλλομένων μερών μπορεί να συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη πριν από την καταγγελία της συμφωνίας.

3. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη καταστούν μέρη σε πολυμερή συμφωνία ή εάν υιοθετήσουν απόφαση της ΔΟΠΑ ή άλλου διεθνούς οργανισμού, που πραγματεύεται θέματα που καλύπτει η παρούσα συμφωνία, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής για να καθορίσουν εάν η παρούσα συμφωνία πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις αυτές.

4. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης των δυο συμβαλλομένων, μερών να εφαρμόσουν μελλοντικές συστάσεις της ΔΟΠΑ. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επικαλούνται την παρούσα συμφωνία, ή μέρος αυτής, ως βάση της διαφωνίας τους προκειμένου να εξετασθούν στη ΔΟΠΑ εναλλακτικές πολιτικές σε θέμα που καλύπτει η παρούσα συμφωνία.