.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κατάλογος άλλων κρατών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και στο παράρτημα Ι

1. Δημοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

2. Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

3. Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

4. Η Ελβετική Συνομοσπονδία (βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας).