.

Ν.4383/2016
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών -μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'72/20.4.2016

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η «Ευρωμεσογειακή Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου», η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 2010, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΣΕΜΙΤ1ΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,

Η ΜΑΛΤΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής αναφερόμενα ως τα «κράτη μέλη», και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,

αφενός, και

ΤΟ ΧΑΣΕΜΙΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ, εφεξής αναφερόμενο ως «Ιορδανία»,

αφετέρου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν ένα σύστημα διεθνών αεροπορικών μεταφορών βασισμένο στον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων στην αγορά με ελάχιστη κυβερνητική παρέμβαση και ρύθμιση,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολύνουν την επέκταση των ευκαιριών διεθνών αεροπορικών μεταφορών, καθώς και την ανάπτυξη των δικτύων αερομεταφορών με σκοπό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού και των φορτωτών για πρόσφορα αεροπορικά δρομολόγια,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία των αεροπορικών μεταφορών στην προώθηση του εμπορίου, του τουρισμού και των επενδύσεων,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δώσουν τη δυνατότητα στους αερομεταφορείς να προσφέρουν στο επιβατικό κοινό και στους φορτωτές ανταγωνιστικές τιμές και δρομολόγια μέσα σε ανοικτές αγορές,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τα πιθανά οφέλη που προσφέρουν η κανονιστική σύγκλιση και, στο μέτρο του δυνατού, η εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν τις αερομεταφορές,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ωφεληθεί ολόκληρος ο κλάδος των αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων του, από ένα ελευθερωμένο περιβάλλον,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν στις διεθνείς αερομεταφορές όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια πτήσεων και ασφάλεια από έκνομες ενέργειες και δηλώνοντας εκ νέου τις σοβαρές τους ανησυχίες για ενέργειες ή απειλές κατά της ασφάλειας αεροσκαφών, οι οποίες διακυβεύουν την ασφάλεια προσώπων ή ιδιοκτησίας, επηρεάζουν δυσμενώς την εκτέλεση των αεροπορικών μεταφορών και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τη σύμβαση διεθνούς πολιτικής αεροπορίας που άνοιξε προς υπογραφή στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της ευρωμεσογειακής σύμπραξης στην οποία αποσκοπεί η Δήλωση της Βαρκελώνης της 28ης Νοεμβρίου 1995,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ την κοινή τους βούληση να προωθήσουν έναν κοινό ευρωμεσογειακό αεροπορικό χώρο, βασισμένο στις αρχές της κανονιστικής σύγκλισης, της κανονιστικής συνεργασίας και της ελευθέρωσης της πρόσβασης στην αγορά,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ την Κοινή Δήλωση που υπέγραψαν, στις 16 Νοεμβρίου 2008, στο Sharm El Sheikh, η Αραβική Επιτροπή Πολιτικής Αεροπορίας και η Οργάνωση Αραβικών Αεροπορικών Εταιρειών, αφενός, και η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών, αφετέρου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τους αερομεταφορείς, παρέχοντας τους θεμιτές και ισότιμες δυνατότητες να προσφέρουν τα συμπεφωνημένα δρομολόγια,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σημαντικό να ρυθμισθεί η κατανομή των χρονοθυρίδων στη βάση θεμιτών και ισότιμων ευκαιριών για τους αερομεταφορείς τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί ουδέτερη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση για όλους τους αερομεταφορείς,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον . ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων και να διακυβεύσουν τους βασικούς στόχους της παρούσας συμφωνίας,

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ότι είναι σημαντικό να περιορισθούν οι θερμοκηπικές εκπομπές που οφείλονται στις αερομεταφορές και να προστατευθεί το περιβάλλον με την ανάπτυξη και την εφαρμογή διεθνούς αεροπορικής πολιτικής,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι είναι σημαντική η προστασία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας που απορρέει από τη σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές, η οποία έγινε στο Μόντρεαλ, στις 28 Μαΐου 1999, στο βαθμό που αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμμετέχουν στη σύμβαση αυτή,

ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΑ να στηριχθούν στο πλαίσιο που απαρτίζουν οι υπάρχουσες συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με στόχο το άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους καταναλωτές, τους αερομεταφορείς, τους εργαζόμενους και τις κοινωνίες αμφότερων των συμβαλλομένων μερών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι ο σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι να εφαρμοσθεί, προοδευτικά μεν καθ' ολοκληρίαν δε, και ότι με κατάλληλο μηχανισμό είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί ακόμη διεξοδικότερη νομοθετική εναρμόνιση,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμοί

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 2 Δικαιώματα κυκλοφορίας

ΑΡΘΡΟ 3 Άδεια εκμετάλλευσης

ΑΡΘΡΟ 4 Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός αδείας

ΑΡΘΡΟ 4α Αμοιβαία αναγνώριση κανονιστικών διαπιστώσεων όσον αφορά την επάρκεια και την ιθαγένεια αεροπορικής εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 5 Επενδύσεις

ΑΡΘΡΟ 6 Συμμόρφωση προς τους νόμους και τους κανονισμούς

ΑΡΘΡΟ 7 Ανταγωνιστικό περιβάλλον

ΑΡΘΡΟ 8 Εμπορικές ευκαιρίες Εκπρόσωποι αερομεταφορέων

ΑΡΘΡΟ 9 Τελωνειακοί δασμοί και φορολογία

ΑΡΘΡΟ 10 Τέλη χρήσης αερολιμένων και αεροναυτικών υποδομών και υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 11 Καθορισμός των ναύλων

ΑΡΘΡΟ 12 Στατιστικά στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 13 Ασφάλεια πτήσεων

ΑΡΘΡΟ 14 Ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

ΑΡΘΡΟ 15 Διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

ΑΡΘΡΟ 16 Περιβάλλον

ΑΡΘΡΟ 17 Προστασία του καταναλωτή

ΑΡΘΡΟ 18 Ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων

ΑΡΘΡΟ 19 Θέματα κοινωνικού χαρακτήρα

ΤΙΤΛΟΣ III
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20 Ερμηνεία και επιβολή της εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 21 Κοινή επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 22 Επίλυση διαφορών και διαιτησία

ΑΡΘΡΟ 23 Μέτρα διασφάλισης

ΑΡΘΡΟ 24 Γεωγραφική επέκταση της συμφωνίας

ΑΡΘΡΟ 25 Σχέση με άλλες συμφωνίες

ΑΡΘΡΟ 26 Τροποποιήσεις

ΑΡΘΡΟ 27 Καταγγελία της συμφωνίας

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΡΘΡΟ 29 Έναρξη ισχύος

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων - Συμπλήρωση του άρθρου 43 του ν. 4305/2014 (Α'237)
Στο άρθρο 43 του ν. 4305/2014 (Α'237) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, σχετικά με την ανακατασκευή όσων εκ των εργατικών κατοικιών του οικισμού «Ληξούρι Ι» και «Ληξούρι IB» έχουν χαρακτηρισθεί ως κατεδαφιστέες στην ίδια θέση και με τα τετραγωνικά μέτρα ως παρεχωρήθησαν, την επισκευή των χαρακτηρισθέντων ως επισκευάσιμων, την απόδοση των ακαλύπτων χώρων των επιμέρους ιδιοκτησιών στους δικαιούχους και την εφαρμογή των όρων και περιορισμών δόμησης και λοιπών πολεοδομικών διατάξεων επί του συνόλου των ιδιοκτησιών, η επιφάνεια, που καταλαμβάνουν τα Ο.Τ. 225, 226,227, 228 και 229 του εγκεκριμένου σχεδίου Ληξουρίου, συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων και υπό παραχώρηση στο Δήμο χώρων, νοείται ως ένα ενιαίο και αδιαίρετο ακίνητο, χωρίς να επέρχεται τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.»

Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 51/2012 (Α'101)
1. Η περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) «Συνήθης διαμονή»:

Συνήθης διαμονή νοείται ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο διαμένει συνήθως, δηλαδή επί 185 τουλάχιστον ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών, ή όταν πρόκειται για άτομο χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, που συνεπάγονται στενή σχέση του με τον τόπο όπου κατοικεί.

Ωστόσο, ως συνήθης διαμονή ενός ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο των προσωπικών του δεσμών, και το οποίο, για το λόγο αυτόν, υποχρεούται να διαμένει διαδοχικά σε διαφορετικούς τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, θεωρείται ο τόπος στον οποίο βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί, με την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό επιστρέφει εκεί τακτικά. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν χρειάζεται να πληρούται, όταν το άτομο αυτό διαμένει σε ένα κράτος-μέλος για την εκτέλεση αποστολής συγκεκριμένης διάρκειας.

Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή σε σχολείο δεν συνεπάγεται μεταφορά της συνήθους διαμονής. Ωστόσο, έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση, ανταλλαγή ή ανανέωση άδειας οδήγησης ο αποδεικνυων σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα.

Για τους σκοπούς του διατάγματος αυτού, αλλοδαποί υπήκοοι θεωρείται ότι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, εφόσον:

α. είναι κάτοχοι οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι αυτοί διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και

β. το ως άνω έγγραφο έχει εκδοθεί 185 ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση, ανανέωση, ανταλλαγή ή μετατροπή της άδειας οδήγησης.»

2. Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 5 του π.δ. 51/2012, ως εξής:

«6.α. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι κάτοχος μόνο μίας άδειας οδήγησης.

β. Δεν χορηγείται άδεια οδήγησης όταν διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο διαθέτει ήδη άδεια οδήγησης.

γ. Λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την περίπτωση β', όσον αφορά την επανέκδοση, την αντικατάσταση, την ανανέωση ή την ανταλλαγή άδειας οδήγησης. Τα μέτρα αυτά συνίστανται στον έλεγχο μαζί με άλλα κράτη-μέλη, εάν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ο υποψήφιος κατέχει ήδη άδεια οδήγησης.

δ. Για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι σύμφωνα με την περίπτωση β', χρησιμοποιείται το ενωσιακό δίκτυο αδειών οδήγησης όταν το δίκτυο αυτό τεθεί σε λειτουργία.»

3. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.»

4. Η περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη, για κάθε κατηγορία, ηλικία, ως εξής:

γα) Των 16 ετών για την κατηγορία AM.

Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας AM δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.

γβ) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.

γγ) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.

γδ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α'. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

γε) Των 22 ετών για μηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15kW της κατηγορίας Α'.

γστ) Των 18 ετών για την κατηγορία Β1, Β, BE, C1 και C1E.

Η κατηγορία Β1 χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική.

γζ) Των 21 ετών για τις κατηγορίες C, CE, D1 και D1E.

γη) Των 24 ετών για τις κατηγορίες D και DE.

Οι παραπάνω απαιτούμενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CE μειώνονται στα 18 έτη και για τις κατηγορίες D και DE στα 21 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς των κατηγοριών αυτών.»

5. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του παρόντος διατάγματος.»

7. Η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. ο κάτοχος της άδειας οδήγησης έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.»

8. Η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη, για κάθε κατηγορία, ηλικία, ως εξής:

γα) Των 16 ετών για την κατηγορία AM.

γβ) Των 16 ετών για την κατηγορία Α1.

γγ) Των 18 ετών για την κατηγορία Α2.

γδ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α'. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 20 έτη.

γε) Των 21 ετών για μηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15 kW της κατηγορίας Α'.

γστ) Των 16 ετών για την κατηγορία Β1.

γζ) Των 18 ετών για τις κατηγορίες Β, BE, C1 και C1E.

γη) Των 21 ετών για τις κατηγορίες C, CE, D1 και D1E.

γθ) Των 24 ετών για τις κατηγορίες D και DE.

Οι παραπάνω απαιτούμενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CE μειώνονται στα 18 έτη και για τις κατηγορίες D και DE στα 21 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς των κατηγοριών αυτών.»

9. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012, μετά τη φράση «επιστρέφεται στην υπηρεσία έκδοσης της» προστίθεται η φράση «....παρέχοντας τις δέουσες διευκρινίσεις».

10. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 8 του π.δ. 51/2012 ως εξής:
«4. Η μετατροπή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός της Ε.Ε., καταγράφεται στην άδεια οδήγησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος, καθώς και σε κάθε ανανέωση ή αντικατάσταση της.»

11. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 51/2012, όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4155/2013 (Α'120), καταργείται.

Άρθρο τέταρτο
Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α’ 112)
Οι ορισμοί «Κανονική Διαμονή» και «Κατοικία» που περιέχονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 74/2008 καταργούνται.

Άρθρο πέμπτο
Μητρώο Παροχών Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.)
Συνίσταται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μητρώο Παροχών Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.). Το Ηλεκτρονικό αυτό Μητρώο αφορά στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.), που υπάγονται στην ελληνική επικράτεια και στους παρόχους Ε.Υ.Τ. και σε αυτό καταχωρούνται τουλάχιστον: α) οι φορείς χρέωσης διοδίων, β) οι τεχνολογίες διοδίων που χρησιμοποιούνται, γ) τα δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων, δ) η δήλωση περιοχής Ε.Υ.Τ., ε) οι πάροχοι Ε.Υ.Τ., που έχουν συνάψει συμβάσεις Ε.Υ.Τ. με τους φορείς χρέωσης διοδίων, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους παρόχους Ε.Υ.Τ. για την καταχώρηση τους σε αυτό, ο τρόπος ηλεκτρονικής τήρησης του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο έκτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2016

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2016