.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΜΠΕ ΦΩΝΗΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕ! ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

1. Το παρόν παράρτημα υπόκειται στις μεταβατικές διατάξεις που περιέχονται στο παράρτημα II της παρούσας συμφωνίας.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί στους αερομεταφορείς του άλλου συμβαλλομένου μέρους δικαιώματα μεταφοράς για την εκτέλεση αεροπορικών δρομολογίων στις κάτωθι προσδιοριζόμενες διαδρομές:

α) για τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σημεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα σημεία σε ευρωμεσογειακές χώρες, χώρες ΚΕΑΧ ή χώρες αναφερόμενες στο παράρτημα IV -Ένα ή περισσότερα σημεία εντός της Ιορδανίας.

β) για τους αερομεταφορείς της Ιορδανίας - Σημεία εντός της Ιορδανίας ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα σημεία σε ευρωμεσογειακές χώρες, χώρες ΚΕΑΧ ή χώρες αναφερόμενες στο παράρτημα IV -Ένα ή περισσότερα σημεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Τα εκτελούμενα δρομολόγια σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήματος έχουν τόπο αναχώρησης ή τελικού προορισμού στην επικράτεια της Ιορδανίας, για τους αερομεταφορείς της Ιορδανίας, και στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλομένου μέρους μπορούν, σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις πτήσεις και κατ' επιλογή τους:

α) να εκτελούν πτήσεις προς μια ή και προς τις δύο κατευθύνσεις·

β) να συνδυάζουν διαφορετικούς αριθμούς πτήσης στο πλαίσιο της πτητικής εκμετάλλευσης αεροσκάφους

γ) να εξυπηρετούν ενδιάμεσα σημεία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος παραρτήματος, και σημεία μέσα στις επικράτειες των συμβαλλομένων μερών με οποιοδήποτε συνδυασμό και σειρά·

δ) να παραλείπουν στάσεις σε οποιοδήποτε σημείο ή σημεία

ε) να μεταφέρουν επιβάτες και φορτίο από οποιοδήποτε αεροσκάφος τους σε οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος τους σε οποιοδήποτε σημείο·

στ) να κάνουν στάση σε οποιοδήποτε σημείο εντός ή εκτός της επικράτειας οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους·

ζ) να εκτελούν διαμετακομιστική μεταφορά μέσω της επικράτειας του άλλου συμβαλλομένου μέρους και

η) να συνδυάζουν επιβάτες και φορτίο στο ίδιο αεροσκάφος ανεξαρτήτως της προέλευσης τους.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει σε κάθε αερομεταφορέας να καθορίζει τη συχνότητα και τη χωρητικότητα της διεθνούς αερομεταφοράς που προσφέρει με βάση τις εμπορικές παραμέτρους της αγοράς. Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν περιορίζει μονομερώς τον όγκο της κίνησης, τη συχνότητα ή την κανονικότητα ενός δρομολογίου, ή τον ή τους τύπους αεροσκάφους που εκμεταλλεύονται οι αερομεταφορείς του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, εκτός εάν πρόκειται για τελωνειακούς, τεχνικούς, επιχειρησιακούς ή περιβαλλοντικούς λόγους ή για λόγους προστασίας της υγείας.

6. Οι αερομεταφορείς κάθε συμβαλλόμενου μέρους δύνανται να εξυπηρετούν, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, στο πλαίσιο συμφωνιών κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων, οποιοδήποτε σημείο ευρισκόμενο σε τρίτη χώρα που δεν περιλαμβάνεται στις καθορισμένες διαδρομές, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν δικαιώματα της 5ης ελευθερίας.