.

Άρθρο 52

Στο τέλος του ένατου εδαφίου της παρ. A.1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α΄ εξαμήνου του έτους, ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2016.»