.

Άρθρο 6
Ασφαλιστικά δικαιώματα

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει δυσμενέστερα τα θέματα του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.1483/1984 (Α'153) και του άρθρου 25 του ν. 2639/1998 (Α΄205) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4075/2012, ΦΕΚ Α'89/11.4.2012. – Σχετικά με τη Γονική Άδεια Ανατροφής βλ. Άρθρα 49 έως 55 του Ν. 4075/2012

Πριν την κατάργηση του άρθρου ίσχυαν τα εξής:

1. Ο εργαζόμενος γονέας που λαμβάνει γονική άδεια ανατροφής, έχει κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία του, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα, υποχρεούται όμως να καταβάλει ολόκληρη την ασφαλιστική εισφορά εργατική και εργοδοτική που αντιστοιχεί σ' αυτό το διάστημα.

2. Ο χρόνος της παρ. 1 λαμβάνεται υπόψη τόσο για την θεμελίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

(Με το άρθρο 24 του Ν.3896/2010, ΦΕΚ Α'207/8.12.2010, ορίζεται ότι: “1. Όταν ένα πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρ­μογής του παρόντος νόμου ισχυρίζεται ότι υφίσταται μεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω φύλου, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, και επικαλείται, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, γεγονότα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ή ότι εκδηλώθηκε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση κατά την έννοια του παρόντος νόμου, ο καθ’ ου φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή, ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει στην ποινική διαδικασία.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως ενσωματώθηκε ιδίως με τα προεδρικά διατάγματα 176/1997 (ΦΕΚ Α'50) και 41/2003 (ΦΕΚ Α'44), καθώς και της οδηγίας 96/34/ΕΚ, όπως εν­σωματώθηκε ιδίως με τα άρθρα 5 και 6 του ν.1483/1984 (ΦΕΚ Α'153), 25 του ν.2639/1998 (ΦΕΚ Α'205), 53 παρ.2 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α'26), 6 του π.δ.193/1988 (ΦΕΚ Α'84) και 8 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2003”).