.

Άρθρο 10
Δικαίωμα για πλήρη απασχόληση

Οι εργαζόμενοι που έχουν από την πρόσληψή τους ή μεταγενέστερα συμφωνία γραπτή ή προφορική με τον εργοδότη τους, να απασχολούνται για λόγους οικογενειακών υποχρεώσεων με μειωμένο ωράριο έχουν δικαίωμα να αναλάβουν εργασία ή να επανέλθουν με αίτησή τους, σε απασχόληση με πλήρες ωράριο εάν υπάρχει κενή θέση ανεξάρτητα εάν εξακολουθούν οι περιστάσεις που τους ανάγκασαν να εργάζονται με μειωμένο ωράριο.