.

Άρθρο 11
Προγραμματισμός αδειών

Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους που προστατεύουν πρόσωπα περιπτ. α' και β' του άρθρου 2 υποχρεούνται κατά τον προγραμματισμό του χρόνου χορηγήσεως των ετήσιων αδειών απουσίας του προσωπικού τους να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής.