.

Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις

1. Ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο από 10.000 δρχ. έως 100.000 δρχ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμοδίου επιθεωρητή εργασίας και εισπράττεται υπέρ της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Ο εργοδότης δικαιούται να προσφύγει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

3. Οι παραπάνω διαφορές διέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας όπως ισχύει.