.

Άρθρο 19
Οικονομική ενίσχυση Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων

Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για οικονομική ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 1984, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ' του άρθρου 1 του Π.Δ. 901/1976 όπως αυτές παρατάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 εδ. β' του άρθρου 11 του Ν.1429/84, παρατείνονται μέχρι 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.