.

Άρθρο 20
Εισφορές για τους σκοπούς του Ο.Α.Ε.Δ. του Ο.Ε.Κ. και της Εργατικής Εστίας

1. Οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για τους κλάδους ανεργίας στράτευσης και του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.)
τον Ο.Ε.Κ. για την παροχή στεγαστικής συνδρομής και τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για τους σκοπούς του, είναι κοινωνικοί πόροι υπέρ των ανωτέρω οργανισμών κοινωνικής πολιτικής και εξακολουθούν να καταβάλλονται ανεξάρτητα αν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα για όμοιες παροχές από τους εργοδότες τους ή από άλλους φορείς.

2. Εισφορές της προηγούμενης παραγράφου που έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου στον Ο.Α.Ε.Δ., στον Ο.Ε.Κ. και την Εργατική Εστία σε καμία περίπτωση δεν αναζητούνται. Τυχόν εκκρεμείς δίκες για την αναζήτηση των εισφορών αυτών καταργούνται.

3. Ειδικές διατάξεις για την εξαίρεση από την υπαγωγή στην ασφάλιση και την καταβολή εισφορών στον Ο.Α.Ε.Δ. τον Ο.Ε.Κ. και την Εργατική Εστία διατηρούνται σε ισχύ.