.

Άρθρο 22
Χρονικά όρια λειτουργίας φαρμακείων κλπ.

1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης (μερική ή ολική) αυτών καθώς και οι περιπτώσεις και οι λόγοι απαλλαγής των φαρμακοποιών από την υποχρέωση διημέρευσης και διανυκτέρευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από γνώμη των οικείων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών όπου υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις.
Προκειμένου για το Νομό Αττικής οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το Νομάρχη Αττικής.

2.Το προσωπικό των φαρμακείων που εργάζονται κατά το χρόνο διημέρευσης ή διανυκτέρευσης τουλάχιστον επί πέντε ώρες δικαιούται πλήρη ανάπαυση την επόμενη ημέρα. Το τμήμα του χρόνου εργασίας που παρέχεται σε διημέρευση ή διανυκτέρευση και που δεν συμψηφίζεται με το χρόνο της ανάπαυσης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται ως υπερωριακή εργασία και εφαρμόζονται γι' αυτό οι ισχύουσες διατάξεις για την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας.

3. Οι πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης των φαρμακείων συντάσσονται με τη φροντίδα και ευθύνη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου.

4. Σε κάθε φαρμακείο πρέπει να αναρτάται με ευθύνη του καταστηματάρχη πίνακας των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

5. Από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου όσον αφορά τα χρονικά όρια λειτουργίας των φαρμακείων εξαιρούνται τα φαρμακεία που βρίσκονται στους διεθνείς κρατικούς αερολιμένες τα οποία μπορούν να λειτουργούν συνεχώς, χωρίς περιορισμό όλο το 24ωρο και καθ' όλο το έτος
(προσθ. της παρ. 5 του άρθρου 22 από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 1892/1990, ΦΕΚ Α'101).

6. Τα φαρμακεία των νησιωτικών περιοχών και ιαματικών λουτροπόλεων δύναται να λειτουργούν πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας μετά από σχετική απόφαση του οικείου Νομάρχη. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από της δημοσιεύσεως του νόμου
(προσθ. της παρ. 6 του άρθρου 22 από την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.1963/1991, ΦΕΚ Α'138).