.

Άρθρο 26
Καταργούμενες διατάξεις

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1082/80 "περί τροποποιήσεως κλπ. ενίων εργατικών νόμων κλπ." (ΦΕΚ 250 Α') καταργούνται.