.

Άρθρο 23
Επέκταση επιδόματος παιδιών

Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, αντικαθίστανται ή συμπληρούνται οι παρακάτω διατάξεις:
1. Στο άρθρο 8 του Ν.Δ. 2868/1958 (ΦΕΚ Α'178) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:
«3. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταβάλλει επίδομα παιδιών και στις εξής περιπτώσεις:
α) Στη μη εργαζόμενη μητέρα με σύζυγο που υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ως κληρωτός ή έφεδρος ή με σύζυγο κρατούμενο που εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας ή ανα­μορφωτικά μέτρα σε σωφρονιστικά καταστήματα ή ιδρύματα.
β) Σε παλιννοστούντες ή μετακινούμενους για απασχόληση στην Ελλάδα έλληνες υπηκόους και ομογενείς, που δεν έχουν προϋποθέσεις για λήψη επιδόματος παιδιών και μόνο για τον πρώτο χρόνο από την είσοδό τους στη Χώρα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας που εκδίδονται με γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, γενικά ή κατά κατηγορία των ανωτέρω δικαιούχων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του κατώτατου ορίου επιδόματος παιδιών που ισχύει κάθε φορά, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου».

2. Η περίπτωση γ του άρθρου 5 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος, που μπορεί να υπολογίζεται γενικά για όλους ή για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων με βάση ενιαίο μέσο ημε­ρομίσθιο που ορίζεται για κάθε χρόνο ή το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται με τα ίδια διατάγματα».

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.1346/1983 (ΦΕΚ Α'46) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο ΟΑΕΔ μπορεί επίσης να συμμετέχει στα έξοδα για την Ίδρυση και λειτουργία προμηθευτικών ή καταναλωτικών συνεταιρισμών των υπαλλήλων του».