.

Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών για την εξόφληση δαπανών άνω των 500 ευρώ από τρίτους

Δόθηκε προς δημοσίευση η ΠΟΛ.1055/26.4.2016 στην οποία δίνονται διευκρινήσεις για την περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. (περίπτωση β’ άρθρου 23 του νόμου 4172/2013)

Με την ΠΟΛ.1055/26.4.2016 δίνεται η λύση για την εξόφληση απαίτησης με τραπεζικό μέσο τρίτου, ο οποίος όμως τρίτος, σε κάθε περίπτωση, έχει εμπορική σχέση με την υπόχρεη επιχείρηση.

Περαιτέρω:

  • Στην παράγραφο 4 της εγκυκλίου διευκρινίζεται ότι ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να γίνεται με τραπεζικό μέσω πληρωμής, ώστε να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής, χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ούτε να θέτει ως προϋπόθεση όπως το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που είχε τη σχετική απαίτηση από τον καταβάλλοντα (άμεσα αντισυμβαλλόμενος).
  • Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί εξόφληση από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή και αφορά τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού (τρίτο πρόσωπο) προς αυτή (επιχείρηση), τότε η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο. Σε περίπτωση όμως που η εξόφληση γίνεται, κατ’ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του ν.4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση. (παράγραφος 5 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1055/2016).
  • Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την εξασφάλιση του δικαιώματος έκπτωσης μιας δαπάνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, η καταβολή μπορεί να γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή σε αλλοδαπή τράπεζα, του νόμου μη διακρίνοντος. (παράγραφος 6 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1055/2016)

Παράδειγμα:

  • Η εταιρεία «Α» οφείλει στον πιστωτή της «Γ», λόγω δαπανών που πραγματοποίησε το υπ’ αριθ. 859/3.2.2016 τιμολόγιο αξίας 1.250,00 €.
  • Με τραπεζική κατάθεση ύψους 500,00 € στις 29.2.2016, εξοφλεί μέρος του τιμολογίου αφήνοντας ανοιχτό υπόλοιπο 750,00 €.
  • Στις 15/3/2016 εκδίδει το υπ’ αριθ. 25 τιμολόγιο αξίας 750,00 € για πώληση εμπορευμάτων προς τον πελάτη της «Β».
  • Στις 15/4/2016 η εταιρεία «Β» εξοφλεί κατ’ εντολή της εταιρείας «Α» το ποσό των 750,00 € κάνοντας κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας «Γ».
  • Η εταιρεία «Α» μπορεί να εκπέσει την ανωτέρω δαπάνη εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθ. 22 του ν.4172/2013 και εφόσον αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση της εταιρείας «Γ» καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από την εταιρεία «Β».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ