.

Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές

Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α'179), που προστέθηκε με το άρθρο έβδομο του ν.1305/1982 (Α'146), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Απαλλαγές από εισφορές ή μειώσεις, που έχουν θεσπιστεί υπέρ των Ιδρυμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη με βασιλικά, προεδρικά ή νομοθετικά διατάγματα, καταργούνται.»