.

Άρθρο 5
Εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων

1. Η εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.1902/1990 (Α'138) ορίζεται στο ίδιο ποσοστό που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους του κλάδου αυτού, επιμεριζόμενη μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου κατά την περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.δ.2961/1954 (Α'197), όπως διαμορφώθηκε μετά την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α'165) και την παρ. 9 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α'152).

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 10 του ν.δ.4104/1960 (Α'147).

3. Η παρ. 10 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α'179), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 1 παρ. 7 του ν.825/1978 (Α'189), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εργοδότης βαρύνεται με ολόκληρη την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον καμιά αμοιβή σε χρήμα δεν εισπράττει ο ασφαλισμένος από αυτόν ή από τρίτους.»