.

Άρθρο 6
Ασφάλιση οικοδόμων που απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη ως συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων

Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 38 του α.ν. 1846/1951 (Α'179), όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.1880/1990 (Α'70), αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται προκειμένου για εργατοτεχνίτες οικοδόμους, εκτός από τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εργασίας σε σταθερό εργοδότη για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησής του.
Για την κάλυψη της επιβάρυνσης από τη χορήγηση του επιπλέον ποσού αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό Κλάδου Ασθενείας σε χρήμα και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους εργοδότες που απασχολούν οικοδόμους, εκτός από τους συντηρητές των κτιριακών τους εγκαταστάσεων. Κάθε δύο χρόνια καταρτίζεται αναλογιστική μελέτη και το παραπάνω ποσοστό ανακαθορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.»