.

Άρθρο 7
Υπαγωγή κατηγοριών ασφαλισμένων σε κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ.

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού το προσωπικό του ΟΛΠ που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 19 του α.ν. 1559/1950 (Α'252), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 3398/1955 (Α'277), υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού τα υδρονομικά όργανα που απασχολούνται στις Τοπικές Επιτροπές Αρδεύσεως, Ο.Τ.Α. και λοιπούς οργανισμούς υπάγονται στην ασφάλιση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) και τον Ειδικό Λογαριασμό Στρατευομένων Μισθωτών του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι εκπαιδευτικοί των ισότιμων με τα δημόσια σχολείων που κατέχουν οργανικές θέσεις σε αυτά ασφαλίζονται για το σύνολο των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ..