.

Άρθρο 8
Ασφάλιση μαθητευομένων

Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α'179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.δ. 4104/1960 (Α'147) και τροποποιήθηκε με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 825/1978 (Α'189), αντικαθίστανται ως εξής:

«Προκειμένου για μαθητές τεχνίτες απασχολούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του από 6.6.1952 βασιλικού διατάγματος «περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» και για μαθητευόμενους τροφίμους των Εθνικών Ιδρυμάτων Παιδικής Μέριμνας, καθώς και προκειμένου για μαθητές και σπουδαστές των προβλεπόμενων από το ν.δ. 3971/1959 Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, το ποσό αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασφαλιστικές εισφορές, ορίζεται στο 1/2 του πραγματικού ημερομισθίου που λαμβάνει ο ασφαλισμένος και οι εισφορές υπολογίζονται κατά τα ισχύοντα για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ο υπολογισμός των αποδοχών στο 1/2 του πραγματικού ημερομισθίου ισχύει μόνο για όσο χρόνο διαρκεί κατά τις κείμενες διατάξεις η μαθητεία ή πρακτική άσκηση, ως προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 2698/ 1953 και του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.δ. 3971/1959 δεν έχουν εφαρμογή για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τους λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.»