.

Άρθρο 10
Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση του προσωπικού του Ο.Σ.Ε.

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού το τακτικό προσωπικό του Ο.Σ.Ε. υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Ε.Κ..