.

ΔΕΕΦ Α 1069137 ΕΞ 21.4.2016
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας.

Σχετ.: Το από 7.3.2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων σε εκθεσιακό χώρο στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας κινητές και αφαιρούμενες κατασκευές, δηλαδή μη μόνιμους διαχωριστικούς τοίχους κατασκευασμένους από κινητά panel, θα δημιουργήσει εντός του εκθεσιακού αυτού χώρου περίπτερα τα οποία θα διαθέσει στους συμμετέχοντες εκθέτες προερχόμενους από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ερώτημα που τίθεται αφορά την ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των εκθετών από την ελληνική εταιρεία.

Σύμφωνα με τον 1042/2013 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) του Συμβουλίου της 7.10.2013 η διάθεση περιπτέρου σε εγκατάσταση έκθεσης καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα το στήσιμο και η αποξήλωση αυτού, για να μπορεί ο εκθέτης να εκθέτει αντικείμενα, δεν είναι υπηρεσίες συναφείς με ακίνητο. Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) όπως ισχύουν.

Από τις διατάξεις της , του άρθρου 14 του ανωτέρω Κώδικα προκύπτει ότι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης έκθεσης προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, εντός ή εκτός κράτους - μέλους, φορολογείται στην χώρα εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών.

Επομένως, όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε εκθέτες εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος στο σχετικό φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την εταιρεία δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α., ενώ υπολογίζεται Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (23%) στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε Έλληνες εκθέτες.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε εκθέτες εντός κράτους - μέλους υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα για τις υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ίδιου Κώδικα.

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι, όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα αναλογεί Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (23%) σύμφωνα με την του άρθρου 14 ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης αυτών.

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ., στην οποία κοινοποιείται το παρόν.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αικ. Σταυροπούλου

Νόμος 2859/2000, Άρθρο 14 Τόπος παροχής υπηρεσιών, παρ. 4

παρ. 4. Παροχή υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων και κτηµατοµεσιτών, της παροχής καταλύµατος στον ξενοδοχειακό τοµέα ή σε τοµείς παρεµφερούς χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαµορφωθεί για να χρησιµοποιηθούν ως κατασκήνωση, της παροχής του δικαιώµατος χρήσης ακινήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιµασία και συντονισµό κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

Νόμος 2859/2000, Άρθρο 14 Τόπος παροχής υπηρεσιών, παρ. 2, περ. α

παρ. 2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας.
Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε µόνιµη εγκατάσταση του υποκείµενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η µόνιµη εγκατάστασή του.
Ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της µόνιµης κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του υποκείµενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

Νόμος 2859/2000, Άρθρο 14 Τόπος παροχής υπηρεσιών, παρ. 8α

παρ. 8.α. Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, όπως εμπορικές και άλλες εκθέσεις, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών των διοργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και της παροχής παρεπόμενων προς τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών που παρέχονται σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας