.

Αρ.Πρωτ.2/82742/ΔΕΠ/25.4.2016
Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική αποκατάσταση υπαλλήλων που τέθηκαν εσφαλμένα σε διαθεσιμότητα, λόγω υπαγωγής τους στις εξαιρέσεις του άρθρου 90 παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν.4172/2013, μετά την επαναφορά τους στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013, στην περίπτωση Δ΄ αναφέρονται ρητά όλες οι περιπτώσεις και κατηγορίες υπαλλήλων οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κατ’ εξαίρεση δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90 του ν.4172/2013, εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις του άρθρου 90 παρ. 2 περίπτωση Δ΄του ν.4172/2013, μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.

Σε πολλές περιπτώσεις, με την κατάργηση του συνόλου των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και υπάλληλοι που ανήκαν στις εξαιρέσεις, έως ότου η Διοίκηση διαπιστώσει ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους σε αυτές και φροντίσει για την αποκατάστασή τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ42 Α/353/23265/28.12.2015 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις περιπτώσεις που εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, με την οποία ο εσφαλμένα τεθείς σε διαθεσιμότητα υπάλληλος μεταφέρεται αυτοδικαίως αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης της θέσης του σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, παρέλκει η έκδοση πράξης ανάκλησης ή ακύρωσης της πράξης θέσης σε διαθεσιμότητα.

Συνεπώς, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση θεωρούνται διοικητικά αποκατεστημένοι, και δύναται να τους καταβληθεί το ποσοστό των αποδοχών που τους είχε περικοπεί για το αντίστοιχο διάστημα λόγω εσφαλμένης θέσης τους σε διαθεσιμότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε άλλο έγγραφο της Υπηρεσίας μας με περιεχόμενο διαφορετικό από τα ανωτέρω ανακαλείται.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης