.

Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 1 του ν. 4310/2014 (Α'258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοποί

Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους το οποίο και μεριμνά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.»