.

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4310/2014

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν.»