.

Άρθρο 5
Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 5 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ

1. Η ΕΣΕΤΑΚ αναφέρεται σε χρονική περίοδο επτά (7) ετών ή στο χρόνο διάρκειας μίας (1) προγραμματικής περιόδου.

2. Επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση της ΕΣΕΤΑΚ είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

3. Για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ συμβουλεύεται τα όργανα του άρθρου 6 και προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ συντάσσει το τελικό σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ το οποίο ψηφίζεται με νόμο από τη Βουλή.

5. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται «Σχέδιο Δράσης» νοείται η ΕΣΕΤΑΚ.»