.

Άρθρο 6
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του ν. 4310/2014

1. Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.»

2. Η πρώτη περίπτωση 2 του άρθρου 7 του ν. 4310/ 2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ.»