.

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4310/2014

Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13, όπως ισχύει, η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του ΕΣΕΤ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ).»