.

Άρθρο 12
Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν. 4310/2014

Το άρθρο 13α του ν. 4310/2014, όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13α
Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί Φορείς

Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:

1. «Αθηνά-- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.).
β. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.).
γ. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.).

2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.).
β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.).
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).

3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από:

α. Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989, Α΄ 107 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012, Α΄ 40).

β. Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012).

γ. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012).

δ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).

4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.).
β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.).
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).
δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).
ε. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ).

5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ).
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ).
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ).
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ).
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ).

6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.

7. Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), στο οποίο εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που το διέπουν.

8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών.
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.

9. α. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».
β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

10. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).

11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, για τα οποία ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, κ.λπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος.

Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:

1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).»