.

Άρθρο 19
Τροποποίηση των άρθρων 24 και 27 του ν. 4310/2014

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η επιτροπή αυτή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 2.

4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο παρέχουν έγγραφη διαβεβαίωση ότι θα εκτελούν νομίμως τα καθήκοντά τους, ότι θα τηρούν την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει λόγω του έργου που τους έχει ανατεθεί. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το Δημόσιο.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8Α του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αποδοχής από τον πιστοποιητή του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέρους ή ποσοστού των παραδοτέων ερευνητικού έργου είτε ως προς την ποσότητα είτε ως την ποιότητα αυτού, η αρμόδια Υπηρεσία περικόπτει από το πιστοποιηθέν από τους ορκωτούς λογιστές ύψος δαπάνης αντίστοιχο ποσό ή ποσοστό. Η δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών αφορά και δράσεις ή προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α΄ 225), κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατάξεων και χωρίς να απαιτείται σχετική πρόβλεψη στις οικείες προκηρύξεις.»