.

Άρθρο 26
Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «για τετραετή θητεία».

2. Τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, καταργούνται.

3. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) διαγράφονται οι λέξεις «και κοσμήτορες».

4. Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13Β ως εξής:
«13Β. Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του ή να ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση έκφρασης γνώμης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η γνώμη ή η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκαν μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος ή της σχετικής απόφασης σε αυτό.
Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λόγω αδυναμίας λειτουργίας των Συμβουλίων είναι νόμιμες.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, μετά τη λέξη «συσταθεί» προστίθενται οι λέξεις «ή συσταθούν».

6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

7. Όλες οι διαδικασίες για την εκλογή Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη του άρθρου 6 της 7.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), έχουν νομίμως διενεργηθεί και πράξεις διορισμού των Κοσμητόρων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των ίδιων διατάξεων είναι νόμιμοι.

8. Τα Πρυτανικά Συμβούλια τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συσταθεί με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων Α.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 ή θα συσταθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα από τη σύστασή τους.

9. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και των οποίων η λειτουργία έληξε στις 31.12.2015, εξακολουθούν νόμιμα να λειτουργούν και υπάγονται στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) διατάξεις. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2016.

10. Ποσά τα οποία έχουν καταλογισθεί, ως αχρεωστή-τως καταβληθέντα, σε Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους ή μέρους αυτής από το 1997 έως το 2008, είχαν διατηρήσει το καθεστώς μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στο οικείο Α.Ε.Ι. ενώ παράλληλα εκτελούσαν αμισθί τα καθήκοντά τους ως Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων δεν αναζητούνται και διαγράφονται. Επίσης, διαγράφονται οι τυχόν προσαυξήσεις και δεν εκτελούνται οι σχετικοί καταλογισμοί.