.

Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσσονται μέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος.
Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δύνανται να απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αποδοχές του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη των Πανεπιστημίων και του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρων των Τ.Ε.Ι., του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, των Κοσμητόρων και των Προέδρων Τμημάτων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και στο σύνολο των Τμημάτων τους και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203) καταργείται.

4. Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως ισχύει, το π.δ. 163/2002 (Α΄ 149) και την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.

5. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α'24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων Καθηγητών συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι ο Καθηγητής ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων του τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα.»

6. α) Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Κάθε Καθηγητής υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.
β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις των Καθηγητών που κατά την έναρξη ισχύος της έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια.»

7. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, ορίζεται για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ως επιβλέπων καθηγητής και με την προϋπόθεση ότι συναινεί ο οριζόμενος καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Τμήματα των Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να συνεργάζονται με Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Η συνεργασία συνίσταται στον ορισμό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων Καθηγητή Τ.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζόμενου. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. για να συνεργάζονται με τα Τμήματα των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη σύμπραξη θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

8. Κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20.2.2012 (Β΄ 1317) και 22.3.2012 (Β΄ 1649) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης, διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου, του ν. 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με βάση τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου, λογίζονται έγκυρες και παράγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους από το χρόνο της ολοκλήρωσής τους, ανεξαρτήτως τυχόν επιγενόμενης ανάκλησης ή ακύρωσης για λόγο που αφορούσε τη νομιμότητα εφαρμογής των αποφάσεων αυτών της Συγκλήτου.

9. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. και οι Πρόεδροι του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

10. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος», μπορούν να επανασυνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι και τις 30.6.2017 ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή με τους ως άνω φορείς εφόσον αυτές έληξαν μέχρι τις 31.12.2015 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 3812/2009. Οι δαπάνες των συμβάσεων θα καλυφθούν αποκλειστικά από ίδιους πόρους των φορέων και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, καθώς και η αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές.