.

Άρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), η οποία έχει προστεθεί με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους δύναται να ανανεώνεται για μία ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου κάθε δύο (2) έτη.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν αξιολογούμενους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασής τους, για τους δε αξιολογούμενους της περίπτωσης β΄ αποτελεί κώλυμα ανανέωσης ή/και ολοκλήρωσης της τετραετούς θητείας.»