.

Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) εφαρμόζεται στο προσωπικό των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4351/2015 (Α΄164).